Общи условия за провеждане на обучения по възлагане

Чл. 1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Издателство “РААБЕ България” ЕООД, ЕИК 121250175, адрес за кореспонденция гр. София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, телефон за връзка 02/ 974 17 79, имейл service@raabebg.com, официална страница https://www.pedagozi.bg, наричано РААБЕ, от една страна или ОРГАНИЗАТОР и от друга страна лицето, възлагащо организиране и провеждане на семинар/обучение, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ.


1.1    ОРГАНИЗАТОРЪТ осъществява и провежда семинари/обучения самостоятелно или в сътрудничество с други съорганизатори, или външни сътрудници, които предоставят тези услуги, съгласно законите на Република България.

1.2    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изразява съгласието си с тези общи условия чрез изпращане на заявка за организиране и провеждане на семинар/обучение. Общите условия са в сила и при изпращане на следващи заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да се изисква подписване на друго отделно споразумение. Споразуменията, които се отклоняват от тези Общи условия или ги допълват, или прекратяват, трябва да бъдат сключени в писмена форма.

 

2. Предмет на изпълнение

 

2.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ОРГАНИЗАТОРЪТ приема срещу възнаграждение да организира и проведе практически семинар/обучение на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, въз основа на писмена заявка, изпратена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез имейл, факс или телефон и съгласно изготвена от ОРГАНИЗАТОРА и окончателно потвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, изпратена чрез имейл до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включваща уточнената между двете страни информация относно темата, мястото, лектора, периода на провеждане, програма и цена на семинара/обучението.

 

3. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява участие в семинара/обучението за неговите служители във вида и в сроковете, уговорени между страните и описани в окончателно потвърдената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, изготвена от ОРГАНИЗАТОРА.

Датата/датите за провеждане на обучението се определят съвместно между ОРГАНИЗАТОРА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като поръчка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за организиране на семинар/обучение следва да бъде направена най-малко 30 дни преди избраната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дата за провеждане на обучението/семинара.

 

3.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

3.2.1 да заплати на ОРГАНИЗАТОРА уговореното възнаграждение;

3.2.2 при поискване и със съдействието на ОРГАНИЗАТОРА да уточни мястото, периода на провеждане, въпросите и темата, предмет на семинара/обучението;

3.2.3 да осигури на ОРГАНИЗАТОРА съдействието и информацията, необходими му за качественото провеждане на семинара/обучението;

3.2.4 да осигури на ОРГАНИЗАТОРА достъп до помещенията, в които ще се проведе семинарът/обучението, в случай, че семинарът/обучението се провежда в помещения, които са собственост или са наети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.2.5 да предостави при поискване от ОРГАНИЗАТОРА списък с имената на участниците в семинара/обучението.

 

4. Права и задължения на ОРГАНИЗАТОРА

 

4.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право:

4.1.1. да получи уговореното възнаграждение;

4.1.2. да изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да уточни периода на провеждане, мястото, въпросите и темата на семинара/обучението;

4.1.3. да изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при провеждане на семинара/обучението;
4.1.4. да получи достъп до помещенията, в които ще се проведе семинарът/обучението, в случай, че семинарът/обучението се провежда в помещения, които са собственост или са наети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.1.5. да получи при поискване списък с имената на участниците в семинара/обучението.


4.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава:

4.2.1. да положи необходимата грижа за качествено провеждане на семинара/обучението;
4.2.2 да проведе семинара/обучението на уговореното място в уговорения срок и вид.

4.2.3 след приключване на семинара/обучението да предостави на участниците сертификат за участие.

4.2.4 да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна при или по повод организирането и провеждането на семинара/обучението.

 

4.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото по независещи от него причини да променя лектора, при което не е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за тази промяна. В такъв случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да прекратява заявката, както и да иска връщане на внесената за семинар/обучение сума (или съответна част от нея).

 

4.4. В случай, че семинарът/обучението не се осъществи по вина на ОРГАНИЗАТОРА, но не и поради независещи от него причини, той ще върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ внесената за неосъществения семинар/обучение сума.

 

5. Заявка и платежни условия

5.1 Подаването на заявката за организиране и провеждане на семинар/обучение се извършва в писмен вид по пощата, e-mail, факс, чрез попълване на форма за заявка в интернет, или по телефон след писмено потвърждаване на изпратената след телефония разговор оферта, или лично в офиса на ОРГАНИЗАТОРА. Заявката се смята за приета след получаването й от ОРГАНИЗАТОРА. В заявката трябва да бъде посочена информация относно желаната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тема на семинара/обучението, място, период на провеждане, брой участници.

Общите условия на ОРГАНИЗАТОРА са задължителни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Всяко използване на https://www.pedagozi.bg/ означава, че ОРГАНИЗАТОРЪТ се е запознал с общите условия и се е съгласил да ги спазва.

Общите условия се смятат за приети и приложими спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на изпращане от негова страна на потвърждение на офертата, предоставена му от ОРГАНИЗАТОРА.

 

5.2 След приемане на заявката ОРГАНИЗАТОРЪТ изготвя и изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по e-mail или факс оферта, съдържаща информация за точната тема, лектора, периода на провеждане, програмата и цената на семинара/обучението. След потвърждаване на офертата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯОРГАНИЗАТОРЪТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проформа фактура за сумата, която трябва да бъде заплатена за провеждането на семинара/обучението. Сумата е в български лева и представлява крайната цена, т.е. в нея влизат всички данъци, такси и др., в това число и ДДС. След превеждане на тази сума ОРГАНИЗАТОРЪТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура за получената сума.

 

5.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осъществи плащането по банкова сметка и в срок, посочени в проформа фактурата, но не по-късно от три работни дни преди началната дата на семинара/обучението. Плащането се счита за осъществено от момента на постъпване на сумата по сметката на ОРГАНИЗАТОРА. В случай, че плащането се извърши след изтичане на срока за плащане ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си да отложи организирането и провеждането на семинара/обучението за последващ период, предварително съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

С провеждането на обучението/семинара от страна на ОРГАНИЗАТОРА договорът се прекратява.

 

6. Отказ от провеждане на семинара/обучението

6.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от провеждането на семинара/обучението без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора, а именно датата на приемане (писмено потвърждаване) на офертата, изпратена от ОРГАНИЗАТОРА до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ но преди изтичането на сроковете, посочени в т. 6.2 по-долу. Отказът се упражнява чрез попълване на формуляр за упражняване правото на отказ и изпращането му на имейл адреса на ОРГАНИЗАТОРА, посочен в тези общи условия.  Формуляр за отказ може да свалите и принтирате от ТУК. В деня на провеждане на обучителната дейност и след него ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се предявява рекламации съгласно точка 7 на настоящите Общи условия.

ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да върне платената сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата сметка, от която е платена или по друга банкова сметка, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за отказа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на тази т. 6.1.

 

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е наясно, че след потвърждаване от него на офертата на ОРГАНИЗАТОРА по реда на 5.1. по-горе, ОРГАНИЗАТОРЪТ ще започне с изпълнението на договора и ще извърши съответни разноски, като например за наемане на лектор, наемане на помещение, отпечатване на материали и други. В тази връзка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава своето изрично съгласие предоставянето на услугата да започне непосредствено след сключване на договора, както и потвърждава, че ще загуби правото си на отказ, изцяло или частично, със започване на предоставянето на услугата от ОРГАНИЗАТОРА.

Предвид на горното, в случай че отказът от провеждането на семинара/обучението е изпратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ до ОРГАНИЗАТОРА в посочените по-долу срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАТОРА плащане на определена сума с оглед извършеното прекратяване, както следва:

- в размер на 100% от цената на семинара/обучението, ако известието за отказ е връчено на ОРГАНИЗАТОРА в срок по-кратък от 3 работни дни преди началната дата на семинара/обучението;

- в размер на 70% от цената на семинара/обучението, ако известието за отказ е връчено на ОРГАНИЗАТОРА в срок по-кратък от 7 работни дни преди началната дата на семинара/обучението (и повече от 3 работни дни преди началната дата на семинара/обучението),
- в размер на 50% от цената на семинара/обучението, ако известието за отказ е връчено на ОРГАНИЗАТОРА в срок по-кратък от 10 работни дни преди началната дата на семинара/обучението (и повече от 7 работни дни преди началната дата на семинара/обучението).

 

6.3 В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпрати своето уведомление за отказ според предходните положения, няма право на възстановяване на сумата (или съответна част от нея) за семинара/обучението.

 

7. Решаване на спорове и Рекламация

7.1 Рекламацията се извършва писмено до ОРГАНИЗАТОРА на адрес гр. София 1582, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, имейл service@raabebg.com. В писмената рекламация трябва да бъде посочена причина и да се опише характера на недостатъците на семинара/обучението.

 

7.2 В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ признае рекламацията за основателна, той осигурява нейната корекция на собствени разноски. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на определено намаление от цената на семинара/обучението. Ако ОРГАНИЗАТОРЪТ не може да осигури корекция на основателната рекламация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи обратно цялата сума, която е платил за семинара/обучението.

 

7.3 Рекламацията трябва да бъде коригирана до 30 дни след нейното оповестяване.

 

7.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да оповести недостатъците на семинара/обучението след тяхното установяване и без излишно отлагане, най-късно до 10 работни дни след приключване на семинара/обучението. В случай, че недостатъците са оповестени след този срок, отговорността от страна на ОРГАНИЗАТОРА за тях отпада.

 

7.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

 

7.6. При разногласия и възникнал спор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya , както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 

8. Защита на личните данни

8.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ полага дължимата грижа за защита на личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на участниците в семинара/обучението, при стриктно спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), както и на утвърдената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Политика за защита на личните данни, версия 2/ 08.11.2019 г.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия ОРГАНИЗАТОРЪТ може да използва личните данни, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ единствено и само за целите, обслужващи действието на договора.

 

8.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да използва личните данни, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от участниците в обучението за предлагане на стоки и/или услуги на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и участниците в обучението, за промоции, изпращане на безплатни информационни електронни бюлетини; изпращане на актуална информация, рекламни и търговски съобщения за продукти и услуги на РААБЕ България ЕООД по имейл, до пощенския адрес на клиента или по телефон; изпращане на поздравления, организиране на томболи и промоционални кампании, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, в случай на получаване на изричното съгласие на субектите на лични данни - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и участниците в обучението.

 

Отправено искане от страна на субект на данни „да бъде забравен“ във връзка с дадено съгласие, посочено по горе в този чл. 8.2 или упражняване на друго право на субекта на данни обвързва:

•          направилото го физическо лице – лично, в съответствие с Политика за защита на личните данни, версия 2/ 08.11.2019 г.;

•          юридическото лице – само ако е направено от оторизиран представител, съобразно разпоредбите на Закона за електронните съобщения.

Желанието на субекта да бъде преустановено изпращането на рекламни съобщения до него, „да бъде забравен“ или да упражни друго право, произтичащо от Регламент 2016/679 поражда действие, ако е изрично и е изпратено на: e-mail адрес: info@raabebg.com, или на посочените адреси за кореспонденция в Политиката за поверителност на ОРГАНИЗАТОРА.

 

За „субект на данни“ следва да бъде считано всяко идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано и чийто лични данни се обработват от ОРГАНИЗАТОРА за целите на организиране на семинар/обучение, заявен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

8.3 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да изготвя звуково-образни записи на семинара/обучението и да публикува и разпространява тези звуково-образни записи при получаване на съгласие от страна на участниците в обучението - субекти на лични данни. ОРГАНИЗАТОРЪТ трябва да уведоми за това свое намерение участниците по време на семинара/обучението и да осигури получаване на съгласие за обработка на личните им данни в тази връзка..

 

9. Интелектуална собственост

9.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е запознат и да разбира, че материалите и помощните средства, изказванията и самата лекция в рамките на семинара/обучението могат цялостно или в отделни свои части да бъдат защитени с авторски права.

9.2 В този случай ОРГАНИЗАТОРЪТ дава съгласието си за ползване на материалите и помощните средства в рамките на семинара/обучението за целта, според която са предназначени, т.е за  обучението на участниците. Даването на това съгласие е включено в цената на семинара/обучението.

 

9.3 Без предварителното съгласие на ОРГАНИЗАТОРА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и участниците нямат право под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин да разпространяват, предоставят и правят копия на материалите, помощните средства, изказванията и лекцията на семинара/обучението.

 

РААБЕ България си запазва правото да промени едностранно тези Общи условия по всяко време чрез актуализирането им или ако промените са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

Промените на общите условия влизат в сила незабавно, като РААБЕ България се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на посочения от него имейл адрес или адрес за кореспонденция за промяната в общите условия.

Всеки ВЪЗЛОЖИТЕЛ може да намери актуалните Общи условия на РААБЕ на интернет страница: https://www.pedagozi.bg/obshchi-usloviya-za-provezhdane-na-obucheniya-po-vzlagane

Go to top