Общи условия за извършване на обучителна дейност

1. Уводни разпоредби

1.1 Тези общи условия в актуален вариант важат за всички форми на обучителни дейности, които РААБЕ България ООД (по-нататък само „организатор”) извършва в рамките на предмета на своята предприемаческа дейност като: семинари, конференции, обучителни програми и други форми на предаване на знания и разпространение на информация с цел обучение на участниците в тях.

1.2 Организаторът извършва обучителната дейност самостоятелно или в сътрудничество с други съорганизатори, или външни сътрудници, които предoставят тези услуги, съгласно правните разпоредби на република България.

1.3 Участникът изразява съгласието си с тези общи условия чрез подаване на заявка за участие в обучителна дейност от офертата на организатора. Общите условия са в сила и при бъдещи и следващи заявки на участника, без да се изисква друго отделно споразумение. Споразуменията, които се отклоняват от тези Общи условия или ги допълват, или прекратяват, трябва да бъдат сключени в писмен вид.

2. Предмет на изпълнение

2.1 Предметът на изпълнение е редовно и навременно извършване на обучителна дейност от организатора според описаното в неговата оферта, въз основа на приета заявка и изплатена от участника точна сума за конкретната дейност.

2.2 Офертата за обучителна дейност на организатора съдържа наименование, дата, време, място на провеждане, име на лектора, крайна цена, съответно други разходи, и друга необходима информация с оглед на формата на конкретната дейност. Ако в офертата няма цялата нужна информация, участникът ще бъде допълнително информиран писмено по e-mail, по пощата или по телефона, при това най-малко 7 работни дни преди деня на откриване на обучителната дейност.

2.3 Организаторът си запазва правото за промяна на датата и мястото на провеждане на обучителната дейност. С тези промени участникът ще бъде запознат писмено по e-mail или по пощата, при това най-малко 7 работни дни преди деня на откриване на обучителната дейност. Участникът има право до 3 дни след деня от получаване на това съобщение писмено да прекрати своята заявка. В този случай според точка 3.4 организаторът се задължава да върне на участника заплатената за обучителната дейност сума.

2.4 Организаторът си запазва правото по независещи от него причини да променя лектора, при което не е длъжен да информира участника за тази промяна и в този случай участникът няма право да прекратява заявката, както и да иска връщане на внесената за обучителната дейност сума (или съответна част от нея).

2.5 В случай, че обучителната дейност не се осъществи по вина на организатора, но не и поради независещи от него причини, според точка 3.4 той ще върне на участника внесената за неосъществената обучителна дейност сума.

2.6 Организаторът не носи отговорност за възстановяване на заплатени от участника разходи за транспорт, нощувки и други разходи във връзка с посещението на обучителната дейност на организатора

3. Заявка и платежни условия

3.1 Подаването на заявката за участие в обучителна дейност на организатора се извършва или в писмен вид по пощата, e-mail, факс, чрез попълване на форма за заявка в интернет, или лично в представителството на организатора. Заявката се смята за приета след получаването й от организатора. Крайният срок за подаване на заявки е 3 работни дни преди деня на откриване на обучителната дейност.

3.2 След приемане на заявката организаторът изготвя и изпраща на участника по e-mail или факс проформа фактура за сумата, която трябва да бъде заплатена за обучителната дейност. След превеждане на тази сума организаторът изпраща на участника оригинална фактура за получената сума.

3.3 Участникът е длъжен да осъществи плащането безкасово, в определения срок и на посочената в счетоводния документ сметка. Ако не направи това, организаторът ще го изключи от участие в обучителната дейност. Плащането се счита за осъществено от момента на постъпване на сумата по сметката на организатора. Сума, преведена след изтичане на срока за плащане, в зависимост от възможностите и капацитета на обучителната дейност, може да бъде използвана за допълнително включване в обучителната дейност или за друга обучителна дейност, в противен случай според точка 3.4 се връща на участника.

3.4 В случаите на т. 2.3, т. 2.5, т. 3.3 организаторът се задължава да върне на участника в пълен размер изплатената сума за обучителна дейност до 7 работни дни от деня на получаване на съобщението за прекратяване на заявката и по сметката, от която участникът е реализирал плащането. Това положение е в сила и организаторът връща на участника пълния размер на преведената сума само в случай, че няма право на неустойка по точка 4.1 относно прекратяване на заявката. В този случай върнатата сума се намалява с неустойката за прекратяване на заявката.

4. Прекратяване на заявката

4.1 Участникът има право да прекрати своята заявка чрез писмено уведомяване, което да предаде на организатора по пощата или e-mail. В този случай участникът трябва да плати на организатора неустойка за прекратяването:

  • в размер на 100% от цената на обучителната дейност, ако известието за прекратяване е връчено на организатора в срок по-малък от 5 работни дни преди деня на нейното откриване,
  • в размер на 70% от цената на обучителната дейност, ако известието за прекратяване е връчено на организатора в срок по-малък от 10 работни дни преди деня на нейното откриване (но повече от 5 работни дни преди нейното откриване),
  • в размер на 50% от цената на обучителната дейност, ако известието за прекратяване е връчено на организатора в срок по-малък от 15 работни дни преди деня на нейното откриване (но повече от 10 работни дни преди нейното откриване),

4.2 В случай, че участникът не прекрати своята заявка според предходните положения, няма право да му бъде върната сумата (или съответна част от нея), за обучителната дейност.

5. Рекламация

5.1 Рекламацията се извършва писмено по пощата или e-mail. В писмената рекламация трябва да бъде посочена причина и да се опише характера на недостатъците на обучителната дейност.

5.2 В случай, че организаторът признае рекламацията за основателна, той осигурява нейната корекция на собствени разноски. В този случай участникът има право на определено намаление от цената на обучителната дейност. Ако организаторът не може да осигури корекция на основателната рекламация, участникът има право да получи обратно цялата сума, която е платил за обучителната дейност.

5.3 Рекламацията трябва да бъде коригирана до 30 дни след нейното оповестяване.

5.4 Участникът е задължен да оповести недостатъците от обучителната дейност след тяхното установяване и без излишно отлагане, при това най-късно до 10 работни дни след приключване на обучителната дейност. В случай, че недостатъците са оповестени със закъснение, отговорността за тях отпада.

6. Защита на личните данни

6.1 С изпращането на заявката участникът дава право на организатора да обработва, архивира и ползва посочените в заявката лични данни за нуждите по изпълнение на задълженията, произтичащи от заявката. Наред с това участникът дава съгласието си организаторът да използва тези данни при маркетинговите си прояви.

6.2 Участникът дава съгласието си на организатора да изготвя звуково-образни записи на обучителната дейност в случай, че част от тези записи са и личните данни на участника. Наред с това участникът дава съгласието си организаторът да публикува и разпространява тези звуково-образни записи.

6.3 Това съгласие може да бъде премахнато писмено по пощата или на e-mail, като се изпрати писмо на организатора.

6.4 Организаторът се задължава да пази в тайна тези данни, да не ги продава и да предотвратява злоупотреба с тях.

7. Авторски права

7.1 Участникът трябва да бъде наясно, че материалите и помощните средства, също изказванията и самата лекция в рамките на обучителната дейност могат цялостно или в отделни свои части да бъдат защитени с авторски права.

7.2 В този случай организаторът дава съгласието си за ползване на материалите и помощните средства в рамките на обучителната дейност за целта, според която са предназначени, т.е за  обучението на участника. Даването на това съгласие е включено в цената на обучителната дейност.

7.3 Без предварителното съгласие на организатора участникът няма право под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин да разпространява, предоставя и прави копия на материалите, помощните средства, изказванията и лекцията на обучителната дейност.

8. Заключителни разпоредби

8.1 Тези Общи условия за извършване на обучителна дейност имат силата на договор и са задължителни за организатора и за участника. Организаторът има право да ги променя едностранно. С оглед на това промените ще се отнасят до обучителни дейности, обявени след публикуването на изменените Общи условия на интернет страницата на организатора.

Go to top