Успешно приключи обществена поръчка за създаване на Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище

Успешно приключи обществена поръчка за създаване на Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище

РААБЕ България в партньорство с Джоб Тайгър успешно приключи обществена поръчка за разработване на Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище, като част от дейностите по проект BG05М2ОР001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Възложител на поръчката е Министерство на образованието и науката.
Основните дейности, които бяха извършени в рамките на едногодишния период на изпълнение на поръчката, включваха:

  • Разработване на проект на Програма за кариерно ориентиране на учениците
  • Организиране и провеждане на обучение на 150 кариерни консултанта от 28 центъра за кариерно ориентиране и на 126 педагогически специалисти от 42 пилотни училища.
  • Апробиране на Програмата в практиката на 42 пилотни училища
  • Провеждане на три уеб базирани анкетни проучвания с ученици от пилотните училища за установяване на ефективността на подходите, методите, организацията и съдържанието на провежданите дейности по кариерно ориентиране във всички етапи и степени на училищното образование.
  • Разработване на окончателен вариант на Програмата
  • Изготвяне на електронен интерактивен вариант на Програмата и интегрирането му към Националния портал за кариерно ориентиране на учениците.

Интерактивната програма за кариерно ориентиране е достъпна на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg.

Go to top